صفحه نخست  >--  کف شور  >--  گاتر یا کف شوی خطی
List گاتر یا کف شوی خطی

کف شور خطی یا گاتر
کف شور خطی یا گاتر